Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 110773
      [prod_template] => 1
      [link] => /store/products/detail/110773
      [aff_link] => /store/p/110773/
      [ref_id] => 
      [ref_cat_id] => 
      [role_id] => 
      [has_role] => 1
      [buy_link] => /store/Basket/addToBasket/110773
      [ajax_buy_link] => /__/store/Basket/addToBasket/110773
      [download_link] => 
      [title] => اقامت کانادا
      [sub_title] => اقامت کانادا از طریق استارت آپ
      [purchase_type] => 
      [min_point] => 
      [type_id] => 111
      [type_title] => خدمات اقامت
      [description] => 

ویزای استارت آپ

  کشورکانادا تمایل دارد تا افرادی که یم توانند به عنوان کارآفرین به اقتصاد کانادا کمک کنند جذب کرده و شرکت های نوآور –استارت آپ -  را تقویت کرده و میزان اشتغال در کانادا را افزایش دهد

هر فردی که بتواند یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت کانادا را قانع کند تا در طرح خود سرمایه گذاری کنند، ویزای استارت آپ به فرد و خانواده وی تعلق خواهد گرفت که توسط این ویزا، اقامت دائم کانادا نیز اعطا می شود.

افراد خودشان  نمی توانند سرمایه گذاری شخصی کنند، مگر اینکه سازمان های ذیربط  از وی  بخواهند تا در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد.
این برنامه  کارافرینان مهاجر را تشویق می کند تا شرکت های خود را در کانادا ثبت کرده و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند.

در صورت موفقیت در اخذ این ویزا به فرد و خانواده وابسته به وی ، ویزای اقامت دائم کانادا دریافت می کنند ،این ویزا مشروط به موفق بودن کسب و کار معرفی شده نیست و حتی در صورت عدم موفقیت ، پس از ورود به کانادا خللی در صدور اقامت دائم ایجاد نخواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید 

[review_description] =>

چه کسانی واجد شرایط این ویزا هستند؟

متقاضیان باید شرایط زیر را با هم داشته باشند:

1: اثبات کند که طرح تجاری یا ایده وی توسط یکی از سازمان های معرفی شده حمایت می شود. در این حالت این شرکت ها نامه ای مبنی بر پذیرفته شدن طرح تجاری به متقاضی خواهند داد.

تامین سرمایه توسط designated Canadian venture capital fund 

تامین  سرمایه توسط designated Canadian angel investor group 

تامین سرمایه در Canadian business incubator program  که مشروط به پذیرفته شدن در برنامه مه آموزشی آن هاست

 

2: مهارت در زبان انگلیسی و یا فرانسوی حداقل در سطح CLB5 ( یا آیلتس )  در تمامی چهار مهارت زبان که با یکی از آزمون های معتبر زبان اثبات شود.

3: اثبات برای تامین سرمایه کافی برای 6 ماه اول زندگی خود و خانواده در کانادا. دقت کنید که این هزینه ارتباطی با سرمایه گذاری در کشور کانادا ندارد ،سرمایه گذاری برای کسب و کار از محل سرمایه گذار و برنامه های تامین سرمایه تهیه خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید 

[gallery_type] => 0 [raw_description] => ویزای استارت آپ   کشورکانادا تمایل دارد تا افرادی که یم توانند به عنوان کارآفرین به اقتصاد کانادا کمک کنند جذب کرده و شرکت های نوآور –استارت آپ -  را تقویت کرده و میزان اشتغال در کانادا را افزایش دهد هر فردی که بتواند یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت کانادا را قانع کند تا در طرح خود سرمایه گذاری کنند، ویزای استارت آپ به فرد و خانواده وی تعلق خواهد گرفت که توسط این ویزا، اقامت دائم کانادا نیز اعطا می شود. افراد خودشان  نمی توانند سرمایه گذاری شخصی کنند، مگر اینکه سازمان های ذیربط  از وی  بخواهند تا در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد. این برنامه  کارافرینان مهاجر را تشویق می کند تا شرکت های خود را در کانادا ثبت کرده و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند. در صورت موفقیت در اخذ این ویزا به فرد و خانواده وابسته به وی ، ویزای اقامت دائم کانادا دریافت می کنند ،این ویزا مشروط به موفق بودن کسب و کار معرفی شده نیست و حتی در صورت عدم موفقیت ، پس از ورود به کانادا خللی در صدور اقامت دائم ایجاد نخواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اقدام ، از طریق بخش مشاوره در همین سایت و یا تماس تلفنی، زمانی را برای مشاوره حضوری تعیین کنید  [price] => رایگان [aux_price] => 0 [Prod_Net_Price] => [Prod_Gross_Net_Price] => [Prod_Vat] => [Brand_Title] => [availability_onhand] => 0.000 [capacity_onhand] => 0.000 [price_gross] => 0 [price_discount] => 0 [priceGrossWithoutFormat] => [Prod_Max_Request_Count] => 1000 [priceWithoutFormat] => 0 [priceWithoutFormat2] => 0 [aux_1] => [aux_2] => [Is_Package] => 0 [file_attach] => [file_title] => [image] => http://www.visaonline.ir/files/80713/Product_Image/img_1607432681.png [rate] => 0 [available] => 1 [onhand] => 0 [voted] => 0 [download] => 0 [sales] => 0 [reshare] => 0 [like] => 0 [view] => 137 [is_liked] => [review] => چه کسانی واجد شرایط این ویزا هستند؟ متقاضیان باید شرایط زیر را با هم داشته باشند: 1: اثبات کند که طرح تجاری یا ایده وی توسط یکی از سازمان های معرفی شده حمایت می شود. در این حالت این شرکت ها نامه ای مبنی بر پذیرفته شدن طرح تجاری به متقاضی خواهند داد. تامین سرمایه توسط designated Canadian venture capital fund  تامین  سرمایه توسط designated Canadian angel investor group  تامین سرمایه در Canadian business incubator program  که مشروط به پذیرفته شدن در برنامه مه آموزشی آن هاست   2: مهارت در زبان انگلیسی و یا فرانسوی حداقل در سطح CLB5 ( یا آیلتس )  در تمامی چهار مهارت زبان که با یکی از آزمون های معتبر زبان اثبات شود. 3: اثبات برای تامین سرمایه کافی برای 6 ماه اول زندگی خود و خانواده در کانادا. دقت کنید که این هزینه ارتباطی با سرمایه گذاری در کشور کانادا ندارد ،سرمایه گذاری برای کسب و کار از محل سرمایه گذار و برنامه های تامین سرمایه تهیه خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید  [expire] => [weight] => [unit_title] => [dislike] => 0 [prod_code] => [lead_time] => [drive] => [attrib_tags] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [tags] => Array ( [Result] => Array ( [0] => Array ( [id] => 53872 [link] => /store/tags/search/53872 [title] => کانادا ) [1] => Array ( [id] => 54049 [link] => /store/tags/search/54049 [title] => خدمات اقامت ) [2] => Array ( [id] => 54050 [link] => /store/tags/search/54050 [title] => اقامت از طریق سرمایه گذاری ) [3] => Array ( [id] => 54051 [link] => /store/tags/search/54051 [title] => اقامت از طریق کارآفرینی ) [4] => Array ( [id] => 54068 [link] => /store/tags/search/54068 [title] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ ) ) ) [attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [assoc_attributes] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [gallery] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [comments] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [total_comments] => 0 [my_comment] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [evaluations] => Array ( [Result] => Array ( ) ) [producer] => Array ( [id] => [title] => ) [create_date] => 1399/09/19 [Is_Bulk] => 0 [Packing_Weight] => [orgs] => Array ( [0] => Array ( [Org_Product_ID_PK] => 38287 [Org_ID_FK] => 5332 [Gen_Prod_ID_FK] => 110773 [Org_Title] => تعطیلات رویایی [Org_priority] => 1 [Org_Prod_Role] => 3 [Org_Supplier_Role] => 1 [Status] => 1 [Can_Edit_Prod] => [Can_sale_Prod] => [Avg_price] => [Min_Price] => [Max_price] => [Lead_Time] => 1 [Lot_Size] => 1 [Internal_Prod_Code] => [Capacity] => 0.000 [Max_Order] => 1000 [Min_Order] => 1 [Prod_Price] => 0 [Tax_Price] => 0 [Gross_Tax_Price] => 0.000 [Prod_Gross_Price] => 0 [Aux_Price] => 0.000 [Unit_Title] => ) ) [group] => Array ( [id] => [title] => ) [create_time] => 15:45 [create_ago] => 1399/09/19 15:45 [dashboard] => Array ( ) [isSpecialOffer] => 0 [TagsAndArribs] => Array ( [tags] => Array ( [0] => Array ( [id] => 0 [title] => [label] => [group] => [value] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54050 [tag_name] => اقامت از طریق سرمایه گذاری [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) ) ) [attributes] => Array ( ) ) [Prod_Tags] => Array ( [0] => Array ( [tag_id] => 53872 [tag_name] => کانادا [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [1] => Array ( [tag_id] => 54049 [tag_name] => خدمات اقامت [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [2] => Array ( [tag_id] => 54050 [tag_name] => اقامت از طریق سرمایه گذاری [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [3] => Array ( [tag_id] => 54051 [tag_name] => اقامت از طریق کارآفرینی [parent_name] => [parent_id] => 0 ) [4] => Array ( [tag_id] => 54068 [tag_name] => کشور (‌مهاجرت و اقامت )‌ [parent_name] => [parent_id] => 0 ) ) [image_info] => Array ( [width] => 183 [height] => 183 ) [image_resize] => /tmp/images/7eaffc72a4be372e6cf6867a8147ca22.png [image_thumb] => /tmp/images/f033537a76cc971eac764c7ade9f8227.png ) ) 1
انتخاب کالاهای بیشتر